Over DTIB

Over DTIB
De Dutch Trade & Investment Board (DTIB) is opgericht in 2004 en sindsdien uitgegroeid tot een belangrijk onafhankelijke adviesorgaan van het kabinet - in het bijzonder van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken - voor internationaal ondernemen en internationale economische betrekkingen. Binnen de DTIB werken private en publieke partijen (rijk en regio) gezamenlijk aan het versterken van de concurrentiekracht van Nederland. Sinds oktober 2012 valt de DTIB onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De DTIB heeft zich de afgelopen dertien jaar hard gemaakt voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor Nederlandse internationaliserende bedrijven. Belangrijke agendapunten zijn: afstemming economische reisagenda, vestigings- en investeringsklimaat, mondiale maatschappelijke uitdagingen, internationalisering MKB, vrijhandelsakkoorden, IMVO, exportfinanciering en verbinding hulp- en handelagenda.

Samenstelling
De DTIB staat onder leiding van voorzitter Thecla Bodewes. De Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de DTIB. Vanuit de Rijksoverheid is ook de Minister van Economische Zaken betrokken. Andere betrokken organisaties en partijen zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, vertegenwoordigers van sectoren en decentrale overheden. Secretaris van de DTIB is Maurits van Os (maurits-van.os@minbuza.nl).

Actualiteiten
De afgelopen twee jaar heeft de DTIB zich geconcentreerd op mogelijke verbeteringen in het publiek-private handels-, innovatie en investeringsbevorderende netwerk. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het adviesrapport 'Team Nederland: Samen sterker in de wereld, een actieplan voor banen en groei' dat op 26 april 2017 aan de ministers voor BHOS en van EZ, en de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland is aangeboden.

Momenteel wordt in overleg met de betrokken partijen bezien hoe deze voorstellen vertaald kunnen worden in een initiatieven die ten goede komen uit de verdere versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Ook de rol van de DTIB en de daartoe behorende landenwerkgroepen wordt hierin meegenomen.