Duits-Nederlands Innovatie & Technologie Pact

Publicatiedatum:

15 september 2020

Bron:

NLinBusiness FME

Duits-Nederlands Innovatie & Technologie Pact

Versterking van onze economische basis meer dan ooit van fundamenteel belang De Duitse en Nederlandse economieën, die onderling zeer nauw verweven zijn, staan door de Covid19-crisis onder enorme druk. De sociale en economische gevolgen van de crisis manifesteren zich in beide landen meer en meer en de vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid en welvaart zijn verontrustend. Als deze crisis íets duidelijk gemaakt heeft, is het dan ook dat versterking van onze economische basis, zoals Duitsland en Nederland na de bilaterale regeringsconsultaties (oktober 2019) als prioriteit hebben uitgesproken, nu meer dan ooit tevoren van fundamenteel belang is: 

"Nederland en Duitsland beschouwen het versterken van onze economische basis als een prioriteit. We zullen ons inzetten voor een nauwe samenwerking om de concurrentiekracht van de EU te verbeteren en haar toekomstige welvaart te waarborgen door te investeren in onderzoeks-en innovatieprojecten. Onze sterke partnerschap op het gebied van handel en innovatie is van vitaal belang voor onze economieën. We zullen deze samenwerking verder uitbouwen op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg."

Onze landen worden geconfronteerd met de grootste crisis sinds decennia. Tegelijkertijd verdwijnt een belangrijke partner als het Verenigd Koninkrijk uit de EU en zijn de geopolitieke verschuivingen en gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen onverminderd groot. We zijn genoodzaakt wendbaar te reageren op de crisis maar kunnen ook niet wachten met de aanpak van grote vraagstukken, zoals de groene en digitale transities. De strategische positie van de EU is bovendien ook afhankelijk van de mate waarin we erin slagen om de race om ontwikkeling en implementatie van sleuteltechnologieën -zoals fotonica, ICT, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum-, en biotechnologie - te winnen. 

Alleen door als goede buren en partners hier samen de schouders onder te zetten kunnen we succesvol de huidige crisis doorkomen en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Deze crisis biedt ons dan ook de kans om de Duits-Nederlandse relatie te verstevigen, te vernieuwen en onze gezamenlijke impact te vergroten. Daarom sluiten Duitsland en Nederland dit Innovatie & Technologie Pact, dat invulling geeft aan de ambitie om onze economische basis te versterken.

 

Natuurlijke handelspartners

Al vanoudsher zijn Duitsland en Nederland elkaars natuurlijke handelspartners. Qua expertise, manier van werken en maatschappelijke betrokkenheid hebben onze bedrijven veel gemeen en vullen ze elkaar op cruciale terreinen uitstekend aan. Onze langdurige handelssamenwerking biedt een sterk fundament voor de verdere ontwikkeling van onze partnership. 

Duitsland en Nederland zijn zeer complementair op het terrein van de ontwikkeling en implementatie van nieuwe innovaties. Zo is fundamenteel onderzoek in Duitsland van zeer hoog niveau en is het een grote testmarkt voor innovaties. Nederland excelleert met de pragmatische vertaalslag van kennis naar praktische toepassing, met name met de bewezen fieldlab-aanpak. Daar waar Duitsland sterk is in continue implementatie van incrementele innovaties, weet Nederland door de open mindset, goede samenwerking in de triple helix en een bottom up innovatie-aanpak vooral systeeminnovaties voortvarend uit te rollen. Deze complementariteit moeten we juist nu nog beter benutten. 

Door intensief samen te werken aan innovatieve oplossingen voor de grote gemeenschappelijke vraagstukken, kunnen we vooruitgang versnellen en tegelijk economisch herstel bespoedigen, in onze landen en breder binnen Europa. Deze uitdagingen lossen we namelijkalleen in internationaal verband op: enerzijds omdat de maatschappelijke uitdagingen internationaal zijn; anderzijds omdat de technologiebasis van een individueel land niet breed genoeg is, om in isolement tot oplossingen te komen. Door bilaterale innovatiesamenwerking tussen beide landen kunnen innovatieve oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen sneller ontwikkeld en getest worden. Over de as van innovatie wordt ook een substantieel nieuw handelspotentieel van nieuwe technologie en diensten ontgonnen.  

Met dit Duits-Nederlands Innovatie & Technologie Pact maken wij gebruik van elkaars sterktes en nemen wij door efficiënte bilaterale innovatiesamenwerking op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg, een voortrekkersrol in om de Europese economie te verduurzamen en competitiever te maken. Dit kan enkel in publiek-privaat verband en in nauwe samenwerking met kennisinstellingen bereikt worden.

 

Radicale transformatie door digitalisering

Digitalisering transformeert wereldwijd economieën en maatschappijen in razendsnel tempo. Industrie 4.0 wordt gedreven door de ontwikkeling van ICT en productietechnologie. Die versnelling biedt kansen voor nieuwe digitale bedrijfsmodellen en productieprocessen waardoor de wendbaarheid en flexibiliteit van bedrijven toeneemt. De digitale transformatie snijdt door alle sectoren heen en biedt toepassingen in de zorg, waaronder digitalisering van ziekenhuizen en e-health, of mobiliteitsvraagstukken, zoals smart mobility oplossingen.

Vooroplopen in digitalisering van de industrie is van groot belang voor werkgelegenheid en een competitieve en duurzame economie. Tegelijkertijd gaat het ook gepaard met uitdagingen en nieuwe trends. Denk aan bescherming van privacy, het bewaken van digitale veiligheid en het zorgvuldig toepassen van nieuwe technologie, met duidelijke afspraken over het delen van data. Of de trends dat schaalbare digitale infrastructuren en hoogwaardige communicatienetwerken steeds belangrijker worden, competentie-eisen steeds meer veranderen en er door flexibilsering van werk nieuwe vormen van werken en leren ontstaan. Het is daarom belangrijk dat technologische ontwikkelingen hand in hand gaan met organisatorische ontwikkelingen en bijscholing van mensen. Door op deze thema’s samen tewerken kunnen we ervoor zorgen dat wij samen de kansen van de digitalisering op verantwoorde wijze benutten.

 

Ambitieuze doelen voor versnelde CO2-reductie

De doelen voor versnelde CO2-reductie in zowel Duitsland als Nederland zijn ambitieus. Voor een deel ligt de opgave bij de industrie. Dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie is versnelde CO2-reductie in de industrie zeker mogelijk.Dat vereist samenwerking. De grote transities die op stapel staan zoals de waterstofeconomie en elektrificatie van de industrie zijn alleen samen te tackelen. Daarnaast is er potentieel voor samenwerken bij het realiseren van de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Zowel in Duitsland als in Nederland zijn innovatieve technologieën beschikbaar die we met elkaar kunnen opschalen. Impact door pragmatische actieagenda’s Om dit Innovatie & Technologie Pact uit te voeren werken we in een Duits-Nederlandse innovatiedialoog tussen de relevante spelers –Duitse en Nederlandse organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en relevante ministeries –structureel toe naar actieagenda’s rond specifieke, prioritaire innovatiethema's op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg. De betrokken Duitse en Nederlandse partijen zullen de gemeenschappelijke uitdagingen, gedeelde ambities en best practices met elkaar bespreken en omzetten naar concrete bilaterale innovatieprojecten. De thema’s en activiteiten worden jaarlijks door de partners geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De industrie speelt een leidende rol bij de uitvoering en committeert zich tot een coördinerende en aanjagende rol.

Rapportage FME, juli 2020

Door, Monique Rijnders and Cordula van Klink

Herstart sector plannen voor handelsbevordering post corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang. Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financieĢˆle impact van de crisis.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken uitgevoerd per sector om het Nederlandse bedrijfsleven weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier