VNO-NCW

Nederland is een echt handelsland. Gelukkig maar, want buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor onze economie. Om die positie te behouden moet de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven van wereldniveau blijven. Dat vraagt om een uitstekend systeem van export- en investeringsbevordering, benutting van de kracht van onze topsectoren en een actief ambassadenetwerk dat zich inzet voor de economische kansen van het Nederlandse bedrijfsleven.

VNO-NCW lobbyt er bij overheden voor dat Nederland een concurrerend systeem van export- en investeringsbevordering in stand houdt. Er moet een gelijk ‘speelveld’ voor Nederlandse ondernemingen zijn. Daarnaast moet Nederland binnen de EU een voorvechter zijn van verdere liberalisering van de internationale handel.

Nederland moet zijn buitenlandse economische beleid gericht op de landen buiten de EU concentreren op de topsectoren. De groeikansen van en met de topsectoren kunnen beter worden benut. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en ook de ministers op de andere departementen zullen actief aanwezig moeten zijn in landen waar handelskansen liggen. Dit geldt ook voor onze voorzitter Hans de Boer, die geregeld als zakelijk missieleider meereist met handelsmissies.

Daarnaast dient het exportfinancieringsinstrumentarium zodanig aangepast te worden dat Nederland een ‘first class’ instrumentarium krijgt en de concurrentie aan kan gaan met bedrijven uit andere landen.

VNO-NCW vervult een actieve rol in de publiek-private handelsbevordering. VNO-NCW behartigt de belangen van het bedrijfsleven voorts in bilaterale economische betrekkingen met diverse bezoeken en evenementen.

Meest recente publicaties